Leg- en levervoorwaarden

Algemene verkoops -, leverings- en betalingsvoorwaarden

1.  Behalve bijzondere voorwaarden, vermeld op de voorzijde van de factuur of van de bestelbon en ondertekend voor akkoord door de klant, zijn enkel en bij uitsluiting van elke andere, de voorwaarden van toepassing de welke hieronder zijn vermeld.

2.  De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen, materialenen diensten. Indien deze wijzigingen ondergaan onafhankelijk van de wil van de verkoper, behoudt deze zich het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen. De klant heeft het recht om binnen acht dagen nadat hij van deze prijswijziging is op de hoogte gebracht, de overeenkomst op te zeggen.

3.  Klachten inzake de conformiteit of de zichtbare gebreken betreffende de levering moeten ons toekomen binnen de acht dagen na de levering en alleszins voor het gebruik of de voortverkoop van de goederen.

4.  Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen acht dagen na de factuurdatum. Men wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden.

5.  Alle facturen zijn contant betaalbaar, tenzij anders wordt bedongen.

6.  Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege zonder voorafgaande  ingebrekestelling rente verschuldigd, gelijk aan wettelijke interest. Bovendien is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% op het totale factuurbedrag. Eenzelfde vergoeding is verschuldigd door de verkoper bij laattijdige levering die niet te wijten is aan overmacht.

7.  In geval van annulering van de bestelling is de koper eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 15% van de waarde van de bestelling, met een minimum van €  100,00, en dit onder uitdrukkelijk voorbehoud van de mogelijkheid van een hogere schade te eisen. Wordt de overeenkomst geannuleerd door de verkoper, zal deze een gelijke vergoeding verschuldigd zijn aan de koper.

8.  Zolang de geleverde goederen niet worden betaald, blijven zij eigendom van de verkoper.

9.  In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken of de vrederechter territoriaal bevoegd van de plaats waar de verkoper zijn uitbatingszetel, hoofdzetel of woonplaats heeft.

10. Indien de koper de goederen niet afhaalt op de hem meegedeelde datum, behouden wij ons het recht voor om na het verstrijken van een termijn van vijftien dagen, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling. De bewaring van de goederen in afwachting van levering of afhaling, geschiedt op kosten en risico van de koper.

11. De overeenkomst kan door beide partijen zonder enige vergoeding worden beëindigd in geval van onmogelijkheid tot uitvoering ervan tengevolge van overmacht, staking, lock out, staking van de andere partij, e.d. …

12. We behouden ons tevens het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement of kennelijk onvermogen van de klant.

13. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet begrepen en worden de koper afzonderlijk aangerekend.

14. Indien we ons verbinden tot leveren van diensten of prestaties dient een derde betaald te wordenbij de ondertekening van de bestelbon, een derde bij de aanvang van de prestatie of de dienst en derde bij de oplevering of de voltooiing ervan.

15. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om verdere leveringen, prestaties en diensten stop te zetten.

16. Bij niet betaling behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.

17. De goederen worden verzonden op risico van de koper, tenzij ingeval van opzet of grove schuld in hoofde van de vervoerder. De vervoerskosten komen, tenzij anders is bepaald, voor rekening van de koper.

18. De ondervloer dient schoon, vetvrij en egaal te zijn, eventueel stucwerk en andere werkzaamheden waarbij vocht vrij komt dienen op voorhand  te worden gedaan.

19. De ruimte dient vrij te zijn van obstakels en andere werklieden, waardoor onze werkzaamheden in het gedrang kunnen  komen

20. Een eventuele vochtige ondervloer dient vooraf drooggestookt/geventileerd te worden, zodat de ondervloer ( cement-dekvloer/egalisatie) droog is bij aanvang van het plaatsen van de vloer door Walravens Parket.

21. Parket kan 1 cm smaller of breder geleverd worden door de groothandel; dit is dan overmacht voor Walravens Parket. Deze is dan ook niet aansprakelijk en de factuur dient dan ook conform afspraak voldaan te worden

Traditionele Parketteurs • Ambachtelijke Kwaliteit
Contactgegevens

Walravens Parket
Sint Gertrudislaan 24
5643 PD Eindhoven

06-45014343 – 040-8423952
info@walravens-parket.nl

KVK-nr. 51862352
BTW-nr. NL1430.01.565BO2

CBW erkend

Onze partners
Neem snel contact op:

Heeft u een vraag voor ons of wilt u graag meer informatie over onze vloeren of andere diensten? Neem dan gerust contact met ons op.

Contactformulier